POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE - INFORMAŢII PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dorim să protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal (denumite în cele ce urmează „Date”), prelucrându-le exclusiv în baza reglementărilor legale aplicabile la nivel naţional şi european.

Prezenta politică de confidențialitate are rolul de a vă oferi informaţii transparente cu privire la modul în care sunt prelucrate Datele dumneavoastră în timpul utilizării site-ului web https://www.itl.restaurantcorsarul.ro (denumit în cele ce urmează „Site-ul”), precum și cu privire la drepturile pe care le aveţi în conformitate cu legislaţia privind protecţia datelor, în special, dar fără a se limita la Regulamentul (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).

Cine este Operatorul
Proprietarul și administratorul Site-ului este S.C. TOP GASTRO SRL, Oradea, telefon: 0259.449.494, e-mail: contact@restaurantcorsarul.ro.

Ce categorii de Date prelucrăm
În general, colectăm Datele direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți oricând controlul asupra informațiilor pe care ni le transmiteți. Odată cu vizitarea de către dumneavoastră a Site-ului putem colecta și stoca informații prin cookie-uri și tehnologii similare. Pentru mai multe informații privind cookies și tehnologii similare, vă rugăm să consultați Politica Cookies .

Nu dorim să prelucrăm și nu prelucrăm în mod intenționat Date privind minorii având vârsta sub 16 ani. În cazul în care credeți că minorul aflat în grija dumneavoastră ne-a furnizat astfel de informații prin intermediul Site-ului, vă rugăm să ne contactați imediat și vom depune toate eforturile în vederea ștergerii oricăror astfel de Date.

Scopurile în care sunt prelucrate Datele și temeiul juridic al prelucrării
Putem obține sau primi Date privind persoana dvs. prin următoarele moduri: (i) direct de la dvs. (de exemplu, când ne contactați); (ii) în cursul relației noastre cu dvs. (de exemplu, dacă vă oferim consiliere juridică); (iii) când vă faceți publice datele personale (de exemplu, dacă faceți o postare publică pe rețelele sociale); (iv) când vizitați Site-ul nostru; (v) când vă înregistrați pentru a utiliza oricare dintre serviciile noastre; Este posibil să primim și date personale despre dvs. de la terți (de exemplu, autoritățile de aplicare a legii).

Dintre Datele de mai sus, putem procesa următoarele categorii de date cu caracter personal despre dvs.:

 • date generale (nume, prenume);
 • informații demografice (gen; data nașterii / vârsta; naţionalitate);
 • date de contact: (adresa corespondenței, număr de telefon, adresa de e-mail, și detalii despre profilul dvs. public  de social media.
 • vizualizări și opinii (orice opinii și opinii pe care alegeți să ni le trimiteți sau să le publicați public despre noi pe platformele de socializare).

Scopul nostru principal în colectarea informațiilor personale de la dvs. este să ne ajutați în vederea:

 • verificării identității dvs.,
 • îmbunătățirea, dezvoltarea și comercializarea de noi servicii; îndeplinirea solicitărilor făcute de dvs. pe Site sau în legătură cu serviciile noastre;
 • investigarea sau soluționarea unor anchete sau dispute;
 • respectării oricărei legi aplicabile, ordin judecătoresc, alt proces judiciar sau cerințele unui organism de reglementare;
 • protejării drepturilor, proprietății sau siguranței noastre sau a terților, inclusiv a celorlalți clienți și utilizatori ai Site-ului sau a serviciilor noastre; 

Baza legală pe care ne întemeiem prelucrarea Datelor
În cazul în care devine necesar să prelucrăm Datele dvs. personale din orice motiv, ne bazăm pe unul dintre următoarele baze legale:

Respectarea legislației aplicabile: este posibil să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea este cerută sau permisă de legislația aplicabilă (g. Respectarea obligațiilor noastre de raportare a diversității);

Detectarea și prevenirea infracțiunilor: este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal acolo unde prelucrarea este necesară pentru detectarea sau prevenirea infracțiunilor (inclusiv prevenirea fraudei);

Stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale: putem prelucra datele dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale;

Consimțământ: este posibil să prelucrăm datele dvs. personale sensibile în cazul în care, în conformitate cu legislația aplicabilă, am obținut consimțământul dumneavoastră expres înainte de prelucrarea datelor dvs. personale sensibile.

Partajarea Datelor
De asemenea, este posibil să împărtășim Datele cu o varietate de entități și categorii de terți, după caz:

Autoritățile guvernamentale/ de reglementare / autorități fiscale / registre corporative.

Terțe părți cărora le externalizăm anumite servicii, cum ar fi, fără limitare,  furnizori de sisteme IT sau software, furnizori de servicii de asistență IT, furnizori de stocare a documentelor și informațiilor.

Furnizori terți de servicii care să ne ajute cu analizele statistice ale clienților, cum ar fi Google Analytics.

Furnizori terți de poștă sau curierat care ne asistă în efectuarea campaniilor noastre de marketing poștal sau în livrarea documentelor legate de o problemă.

Vă rugăm să rețineți că această listă nu este exhaustivă și pot exista și alte exemple în care trebuie să împărtășim cu alte părți pentru a furniza serviciile cât mai eficient posibil.

Termen de stocare a datelor
Datele introduse în formularul de contact se șterg după soluționarea solicitării dumneavoastră, iar Datele introduse cu ocazia abonării la newsletter se șterg după retragerea consimțământului acordat de dumneavoastră.

Puteți să procedați oricând la ștergerea anumitor informații sau la retragerea consimțământului acordat pentru diferite prelucrări.

În situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun (cum ar fi, de exemplu, în cazul în care apar dispute/litigii ori ne sunt solicitate de către autorităţi), anumite informații vor putea fi prelucrate în continuare.

Protecția Datelor
Protejarea Datelor se realizează prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei, protejarea fiind centrată în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat la Date.

Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii, dar vă rugăm să rețineți că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca Datele să poată fi văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate, astfel că nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

În cazul unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă se estimează că vor avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore.

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la Date?
Aveţi dreptul de acces/informare, dreptul la rectificare, ștergerea sau restricţionarea (limitarea) prelucrării datelor, dreptul de a vă opune prelucrării datelor și procesului decizional automatizat, precum şi dreptul de portabilitate a datelor.

Nu în ultimul rând, aveţi dreptul de a depune o plângere în conformitate cu prevederile legislaţiei aplicabile privind protecţia datelor, în orice moment.

Dreptul de acces/informare

Aveţi dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveţi dreptul de acces la datele respective și la informaţiile cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele au fost sau urmează să le fie divulgate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a se stabili această perioadă, precum şi dacă există un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri privind datele dumneavoastră ori dacă datele dumneavoastră sunt transferate către o ţară terţă ori o organizaţie internaţională, precum şi garanţiile referitoare la acest transfer.

Dreptul de rectificare

Aveţi dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveţi dreptul de a obține completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor 

Aveţi dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc, iar noi avem obligația de a șterge sau anonimiza datele fără întârzieri nejustificate, în cazul în care: datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; a fost retras consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării datelor pe care le prelucrăm în interes legitim şi nu există nici un alt motiv legitim şi imperios care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor sau libertăţilor dumneavoastră; datele au fost prelucrate ilegal; datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care ne revine în temeiul dreptului intern sau dreptului european; datele au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale în mod direct unui copil cu vârsta de cel puţin 16 ani, care şi-a dat consimţământul în acest sens. De asemenea, în cazul închiderii contului, Datele dumneavoastră vor fi în mod ireversibil șterse ori anonimizate.

Cu toate acestea, este important să reţineţi că în anumite situaţii, ştergerea imediată a datelor nu poate fi efectuată, cum ar fi, de exemplu, în cazul în care prelucrarea este necesară: pentru că există obligaţia legală care prevede prelucrarea în temeiul dreptului intern sau european; pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare; din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, etc.

Dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor și procesului decizional automatizat

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă. Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor este necesară pentru încheierea sau derularea unui contract sau este este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile persoanei vizate sau se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate.

Dreptul la restricţionarea (limitarea) prelucrării:

Aveţi dreptul de a obţine limitarea prelucrării datelor dumneavoastră în ipoteza în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 • contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, şi vă opuneți ştergerii datelor şi solicitați, în schimb, restricţionarea utilizării lor;
 • nu mai avem nevoie de date în scopul destinat, dar aveţi nevoie de aceste date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor cereri legale, sau
 • v-ați opus prelucrării datelor pe care le prelucrăm în interes legitim, astfel încât datele dumneavoastră vor fi restricţionate pentru intervalul de timp în care se verifică dacă există motive legitime de a prelucra datele care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dumneavoastră.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveţi dreptul de a primi datele care vă privesc şi pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care se poate citi electronic şi aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

 • prelucrăm aceste date în baza unei declarații revocabile privind consimțământul furnizat de dumneavoastră sau în baza executării unui contract încheiat între noi;
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În situaţia în care este fezabil din punct de vedere tehnic, aveți dreptul ca datele dumneavoastră să fie transmise direct de către noi unui alt operator.

Dreptul la plângere

În cazul în care consideraţi că prelucrarea datelor dumneavoastră nu se realizează conform legislaţiei aplicabile în domeniu sau doriți să ne adresați orice altă cerere și nu doriți să apelați la formularul de contact dedicat, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresa de e-mail contact@restaurantcorsarul.ro. Dacă ne trimiteţi o plângere sau cerere, datele cererii vor fi accesibile numai acelor persoane care sunt autorizate şi implicate în procesul de solicitare

În caz de dubii privind identitatea dumneavoastră, putem avea nevoie de informaţii suplimentare pentru a confirma identitatea dumneavoastră. Aceasta serveşte la protejarea drepturilor şi a confidenţialității datelor dumneavoastră.

Totodată, aveţi oricând dreptul de a depune o plângere la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL,  Email: anspdcp@dataprotection.ro, adresă internet http://www.dataprotection.ro/.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic prezenta Politică de Confidențialitate a Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Utilizatorilor de la momentul afișării in Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul acestui Document.